Bases legals de participació en els sortejos d’entrades de les Albades Vesprades Cantades a Instagram

1.- EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ:

L’Empresa de Jordi Costa Sistach amb el projecte Albades Vesprades Cantades, amb domicili a Av. Catalunya, 23 i identificada amb el número 39365501N, organitza els sortejos (d’ara endavant, “les Promocions”) d’àmbit nacional, a desenvolupar a través d’Instagram. La finalitat d’aquest sorteig és premiar la fidelitat dels seguidors de la marca.


2.-DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ:

La Promoció s’iniciarà el dia 03 de juny del 2022 a les 19:00h, i finalitzarà el 4 de setembre a les 22.00h. L’Empresa es reserva la facultat de no procedir a dur a terme les accions promocionals si per a la data reflectida de començament de la mateixa, no s’ha registrat una participació superior a 10.


3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ:

Els requisits de participació seran els següents:

  • Podran participar aquelles persones que siguin majors de 18 anys.
  • Només podran participar aquells Participants que siguin titulars d’un compte d’Instagram.
  • Els Participants hauran de comentar la publicació de la marca en la xarxa social Instagram etiquetant als seus amics durant el període de participació.
  • Els Participants només podran participar amb un únic perfil d’Instagram. Si es detecta que un Participant participa amb diversos perfils d’Instagram seran desqualificats.
  • Encara que els Participants escriguin diversos comentaris en una mateixa publicació, solament participaran amb una única participació en el sorteig aleatori.
  • L’aplicació acumularà esments i etiquetes d’un mateix Participant encara que estiguin en comentaris diferents.

 

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS:

Es triarà al guanyador de manera aleatòria. El guanyador serà comunicat 3 dies després de cada sorteig a través dels perfils socials de la marca.

El premi consistirà, dins de cada sorteig, en dues entrades per a cada cantada. El premi no es podrà canviar per diners en metàl·lic o per qualsevol altre premi, ni pot ser objecte de canvi o alteració. L’Empresa es guarda el dret de modificar el premi si al dia de declarar al participant com a guanyador existissin problemes d’estoc del mateix i, per tant, impossibilitat de poder donar el mateix.

El guanyador podrà contactar amb l’Empresa durant el termini de 5 dies a comptar des de la data en la qual s’anunciï en el perfil social de la marca. En cas que en el termini estipulat no es produís tal contacte, es procedirà a assignar un altre guanyador. La celebració del sorteig, així com la concessió del premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

5.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS:

Si s’evidenciés que qualsevol dels Participants no compleix amb els requisits exigits en les Bases, o les dades proporcionades per a participar no fossin vàlids, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la Promoció perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta Promoció. L’Empresa es reserva el dret de declarar el sorteig desert.


6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS:

No es permetran comentaris o opinions el contingut de les quals es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els Participants en la Promoció, i que en qualsevol moment poguessin ferir la sensibilitat d’altres Participants.

La participació en la present Promoció, així com la publicació dels comentaris que es realitzin per part dels Participants en les publicacions no podran vulnerar en cap concepte les Regles comunitàries d’Instagram ni les Condicions d’ús d’Instagram.

Si es descobrís per part de l’Empresa l’ús de mitjans fraudulents per a la participació, com ara l’ús de bots en els comentaris, el premi no li serà adjudicat i continuarà sent propietat de l’Empresa.


7.-EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT:

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol una altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de les presents Promocions, així com tampoc ens responsabilitzem de l’ús que faci el Participant respecte del premi que obtingui d’aquestes Promocions.

No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la Promoció o el gaudi total o parcial del premi.

En cas que aquestes Promocions no poguessin realitzar-se, bé per fraus detectats en aquesta, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de l’Empresa i que afecti el normal desenvolupament del Concurs, ens reservem el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre la mateixa, incloent la pàgina web de participació.


8.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS:

L’Empresa responsable del tractament de les seves dades és Jordi Costa Sistach, amb domicili en Av. Catalunya, 23 i número d’identificació 39365501N.

De conformitat amb el que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades, cada participant amb l’acceptació d’aquestes Bases Legals consent que les seves dades personals siguin incorporats a un fitxer, titularitat d’aquesta, amb la finalitat de gestionar el sorteig, així com difondre i donar publicitat als seus resultats, i tramitar el lliurament del premi.
L’informem que pot exercir els seus drets d’Accés, Rectificació, Supressió, Oposició, Limitació del tractament, Portabilitat, oblit i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades mitjançant l’enviament d’un e-mail a albadesvesprades@gmail.com , bé mitjançant carta dirigida a la següent adreça: Av. Catalunya, 23, adjuntant en tots dos casos copia d’un document d’identitat.

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el Participant tindrà dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control, en particular en l’Estat membre en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l’exercici dels seus drets.

És per això que el Participant declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals acceptant i consentint el tractament.

9.- CANVIS I ACCEPTACIÓ:

Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels Participants en les Promocions.

El mer fet de participar en els sortejos implica que el Participant accepta totalment les condicions d’aquestes Bases Legals. Així mateix, la participació en un sorteig d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes de la xarxa social Instagram a través del qual es desenvolupa el mateix.


10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei Espanyola. Seran competents per a resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de residència del Participant.